Buletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Buletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku
 • Adres: 15 - 354 Białystok, ul. Pogodna 12
 • E-mail: sp34@um.bialystok.pl
 • Telefon: 085 742 41 31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi ulica, której przeciwległy koniec nie ma połączenia z inną drogą i jest to wjazd od ul. Pogodnej (na przeciwko sklepu Biedronka)  do zamkniętego obszaru, z którego wyjazd jest możliwy tylko w tym samym miejscu. Wejście do budynku szkoły znajduje się na końcu ulicy należącej do ul. Pogodnej. Po prawej stronie ulicy usytuowany   jest budynek szkoły z dostępnym parkingiem. Główne wejście do budynku szkoły jest ogólnodostępne. Aby wejść do budynku należy pokonać 1 stopnień (jest dostępny podjazd) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

Przy schodach wejściowych  na parter znajduje się platforma do przewozu osób niepełnosprawnych, jednak nie jest to winda w pełni automatyczna i wymaga pomocy osób trzecich w jej obsłudze. Powiadamianie pracowników obsługi szkoły odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo pracownicy szkoły posiadają podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu.

Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status pasa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych oraz wyposażenie psa w uprząż psa asystującego.

Inne informacje i oświadczenia

W placówce brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Powrót na początek strony